Regulamin świadczenia usługi Robot WhiteList Checker od Pirxon https://pirxonrobot.com/pl/robot-whitelist-checker/

Część I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa warunki korzystania z Usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON świadczonej przez PIRXON S.A.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z Usługi Internetowej Robot WhiteList Checker znajdującego się pod adresem internetowym https://pirxonrobot.com/pl/robot-white-list-checker lub https://pirxonrobot.com/pl/rwlc.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Usługi, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu administrującego Serwisem oraz świadczącego Usługę Robot WhiteList Checker od PIRXON S.A..

4. Administrator udostępnia w prowadzonym przez siebie Serwisie Regulamin oraz Politykę Ochrony Prywatności, które Użytkownik Usługi może wydrukować.

5. Użytkownik Usługi może rozpocząć korzystanie z Usługi po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego wyraźnej akceptacji.

Część II

Definicja pojęć

1. Administrator – PIRXON S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756045; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy – KRS, kapitał zakładowy w wysokości 240.000,00 zł, NIP: 9570994350; REGON: 220595000, adres poczty elektronicznej: biuro@pirxon.com (dalej „Administrator”) i będąca jednocześnie Usługodawcą oraz Operatorem Serwisu Internetowego.

2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca dostęp do Usług.

3. Konto – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, oznaczona indywidualną nazwą.

4. Login Użytkownika – adres email służący do logowania się do Konta oraz korzystania z Usług.

5. Uwierzytelnienie – proces identyfikacji Użytkownika na podstawie Nazwy Użytkownika (adresu e-mail).

6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://pirxonrobot.com/pl/robot-whitelist-checker/ umożliwiająca realizowanie Usług po Uwierzytelnieniu Użytkownika, której administratorem jest Usługodawca.

7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegająca na weryfikacji przesłanych pocztą par NIP, nr konta w elektronicznym wykazie podmiotów VAT oraz odesłaniu wyników weryfikacji wraz z elektronicznymi kluczami, które potwierdzają wykonanie zapytania .

8. Rejestracja – proces zakładania Konta skutkujący zawarciem przez Użytkownika z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

10. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, wykonywana na podstawie Regulaminu, do zawarcia której dochodzi z chwilą zakończenia Rejestracji.

Część III

Rejestracja

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Procedura utworzenia Konta oraz rejestracji w serwisie następuje poprzez włączenie Usługi Dostępu Zdalnego do wysyłania zapytań o Białą Listę Podatników do robota który świadczy tą usługę.

3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika polega na:

 • zapoznaniu się z Regulaminem oraz treścią Polityki Prywatności i zaakceptowaniu jego postanowień,
 • podaniu Imienia i Nazwiska, Nazwy firmy, numeru NIP firmy, Adresu E-mail, Numeru telefonu oraz Stanowiska Użytkownika.

4. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności przez użytkownika następuje w momencie rejestracji w usłudze i polega na potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz ich akceptacją. Brak akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej pod linkiem: https://pirxonrobot.com/pl/regulamin-rwlc/ nie pozwoli Użytkownikowi na Rejestrację, a w konsekwencji na korzystanie z usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON.

5. Zakończenie rejestracja oznacza zawarcie umowy o świadczenie umowy drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

6. Po zakończeniu Rejestracji, Usługodawca umożliwia korzystanie z usługi Robot WhiteList Checker. Aktualna wersja Regulaminu, polityka prywatności jest dostępna, na stronie: https://pirxonrobot.com/pl/regulamin-rwlc/

Część IV

Warunki techniczne świadczenia usługi

1. Do korzystania z Usługi wymagany jest:

 • dostęp do Internetu,
 • poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej z obsługą plików typu cookie,
 • aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Usługodawca stosuje zabezpieczenia takie jak szyfrowanie transmisji danych SSL, gwarantujące bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Usług za pośrednictwem Usługi.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo treści cyfrowych w zakresie działań, których podjęcie możliwe jest wyłącznie przez tego Użytkownika, a zwyczajowo przyjętych, ze względu na właściwość Usług, z których Użytkownik korzysta, w tym w szczególności stosowanie programów antywirusowych oraz stosowanie haseł o wysokim stopniu złożoności oraz podejmowanie działań w celu zapewnienia poufności tych haseł.

4. Użytkownik jest administratorem przesyłanych danych. Pełna i wyłączna odpowiedzialność za wykorzystanie Usług do przesyłania treści niezgodnych z prawem, a w szczególności treści naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste lub prawa autorskie, powodują odpowiedzialność Użytkownika.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Usługi oraz Usług, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników.

Część V

Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Użytkownikowi zabrania się:

 • udostępniania Nazwy Użytkownika do Usługi osobom trzecim;
 • korzystania z Usług w sposób prowadzący do zakłócenia funkcjonowania systemów informatycznych Usługodawcy, innych Użytkowników lub podmiotów trzecich,
 • korzystania Usługi niezgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji;
 • przeniesienia części lub całości praw i obowiązków dotyczących Umowy, bez zgody Usługodawcy na podmiot trzeci;
 • podejmowania prób zmierzających do uzyskania za pomocą Usługi dostępu do innych usług świadczonych przez Usługodawcę lub podmioty trzecie w sposób bezprawny lub sprzeczny z treścią regulaminów tychże usług.

2. Ponadto Użytkownikowi zabrania się innych działań mogących skutkować wyrządzeniem szkody Usługodawcy lub osobom trzecim, a w szczególności:

 • kopiowania w jakikolwiek sposób całości lub części Usługi;
 • kopiowania jakichkolwiek funkcjonalności albo elementów graficznych Usługi lub Usług.

Część VI

Prawa i obowiązki usługodawcy

1. Usługodawca świadczy usługi przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Usługodawca nie składa żadnych konkretnych obietnic związanych z Usługami, innych niż wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach. Nie są określone żadne zobowiązania Usługodawcy w zakresie treści znajdujących się w Usługach, konkretnych funkcji, niezawodności ani dostępności Usług, jak również możliwości spełnienia przez nie potrzeb użytkownika. Usługi są świadczone „w takim stanie, w jakim się znajdują”.

2. Ze względu na rozwój systemu Robot WhiteList Checker od PIRXON Usługodawca stale pracuje nad poszerzeniem świadczonych Usług, co jest związane z dodaniem nowych, modyfikacją istniejących Usług.

3. W przypadku, naruszenia regulaminu przez użytkownika, Usługodawca wyśle w formie email żądanie zaniechania działań niezgodnych z regulaminem. Jeżeli w ciągu 14 dni od wysłania email użytkownik nadal będzie go naruszał, Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług Użytkownikowi.

4. Usługodawca informuje Użytkownika o podjęciu działań o których mowa w ust. 3 powyżej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji.

Część VII

Czas trwania umowy

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w razie powtarzających się naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Użytkownika w trybie natychmiastowym. W przypadku kiedy od ostatniego logowania przez Użytkownika do Usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON minął rok, a także w przypadku, gdy Usługodawca podejmie decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON na rzecz wszystkich jej użytkowników, Usługodawca poinformuje Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

2. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON (wypowiedzieć Umowę) w każdym czasie i bez podania przyczyny. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@pirxon.com

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON wskutek jej wypowiedzenia jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania przez użytkownika z usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON oraz wszystkich usług dodatkowych.

4. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane tak długo, jak długo posiadają Państwo konto w serwisie, lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Część VIII

Ograniczenie odpowiedzialności usługodawcy

1. Poniższe postanowienia nie dotyczą użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ust. 1 kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedzialność usługodawcy za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ogranicza się do szkody z winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność usługodawcy zostaje wyłączona.

3. Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Usługi i usług zostaje wyłączona.

4. Usługodawca nie odpowiada, w zakresie w jakim obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności, za:

 • Szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem oraz błędnym działaniem Usługi lub usług,
 • Szkody związane z utratą możliwości korzystania z Usługi lub usług,
 • Szkody w postaci korzyści utraconych,
 • Szkody spowodowane utratą danych, zniszczeniem lub awarią sprzętu użytkownika,
 • Szkody związane z ewentualnym naruszeniem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej osób trzecich do Usługi lub usług, w tym za szkody związane z roszczeniami tychże osób przysługującymi im wobec użytkownika z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

Część IX

Gwarancja

1. Usługodawca w odniesieniu do Usługi lub usług nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. W szczególności usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie przez użytkownika z Usługi lub usług przyniesienie mu jakiekolwiek korzyści.

Część X

Dane osobowe użytkownika, ich ochrona i przetwarzanie

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika, niezbędnych dla realizacji Umowy. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę dla zawarcia i wykonania Umowy, w tym zapewnienia należytej jakości Usług, monitorowania i weryfikacji poprawności Umowy – przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem https://pirxon.com/pl/polityka-prywatnosci/.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników są opisane w dokumencie „Polityka prywatności” – udostępnionym na pod adresem https://pirxon.com/pl/polityka-prywatnosci/.

3. Prosimy o zapoznanie się i akceptację Polityki Prywatności przed zawarciem i rozpoczęciem wykonywania Umowy.

Część XI

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać pisemnie na adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@pirxon.com.

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w przypadku reklamacji zgłoszonej pisemnie na adres Usługobiorcy lub jeżeli reklamacja została zgłoszona za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może zostać poproszony przez pracownika Usługodawcy o podanie dodatkowych danych niezbędnych do jego należytej identyfikacji, w tym:

 • adresu email;
 • imienia i nazwiska;
 • numeru telefonu;
 • nazwy firmy;
 • numeru NIP firmy.

Część XII

Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

2. Użytkownik może nie podając przyczyny złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w dowolnym terminie.

3. Celem odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie oświadczenia w formie pisemnej z informacją o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@pirxon.com.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca niezwłocznie usuwa Konto oraz wszystkie dane osobowe Użytkownika ze swojego systemu informatycznego oraz zbioru danych osobowych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Polityki Prywatności.

5. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że odstąpienie od Umowy uniemożliwia korzystanie z Usługi Robot WhiteList Checker od PIRXON.

Część XIII

Odstąpienie od umowy

1. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie, a w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogę elektroniczną oraz RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają aby było stosowane prawo inne, w szczególności prawo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę Użytkownika będącego konsumentem.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Spory z Użytkownikami będącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z przepisów prawa. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z następujących powodów:

 • adresu email;
 • imienia i nazwiska;
 • numeru telefonu;
 • nazwy firmy;
 • numeru NIP firmy.

4. Informacja o każdej zmianie Regulaminu będzie wysyłana na email Użytkownika z wyprzedzeniem 14 dni. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu to z dniem ich wejścia w życie zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usług. Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne do momentu zaakceptowania aktualnej wersji Regulaminu lub do momentu usunięcia Konta przez Usługodawcę zgodnie z pkt. VIII.4 Regulaminu.

5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod linkiem https://pirxonrobot.com/pl/regulamin-rwlc/ w formie, która umożliwia wydrukowanie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23/09/2019.